top of page

Sirküler ve Yayınlar

Vergi, muhasebe, mali müşavirlik, iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin sirkülerlerimize ve güncel gelişmelere bu sayfada yer verilmektedir.

23.07.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 459 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) ile ödeme ve tahsilatların banka ve benzeri finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu (tevsik zorunluluğu)  kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeleri kapsam dışı bırakılmıştır. Bu istisna; düzenlenecek faturalara ilgili kişilerin pasaport numarasının yazılması, nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması koşullarına bağlanmıştır.

24 Temmuz 2022

28.05.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14. maddenin 3. üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere 4 ve 5. fıkralar eklenmiştir. Buna göre kurumların 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını; 2022 yılı sonuna kadar dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olarak değerlendirilecektir. Söz konusu istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacaktır.

30 Mayıs 2022

5746 sayılı Kanun md. 3/2  kapsamında, Ar-Ge merkezleri ile Teknokentlerde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin %50’sini aşmamak kaydıyla bu merkezler veya bölgeler dışında geçirilen sürelerin de 31.12.2022 tarihine kadar gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirileceği 7346 sayılı Kanun’un 28. Maddesi ile hüküm altına alınmıştı. 27 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 9 seri numaralı 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği ile bu konunun uygulama ayrıntılarına yer verilmiştir. Tebliğ, 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

30 Mayıs 2022

41 seri numaralı KDV Tebliği ile imalatçılara ihracat iadesinde kolaylık sağlanması, isteğe bağlı KDV tevkifatı uygulaması, demir-çelik ürünlerinde kısmi KDV tevkifatı zorunluluğu ve KDV iade limitlerinin yeniden belirlenmesi gibi önemli düzenlemeler yapılmış olup anılan Tebliği açıklayan sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

21 Nisan 2022

İhracat Genelgesi ve Türk Parasının Kıymetinin Korunması hakkındaki mevzuatta yapılan değişikliklerle; ihraç edilen mallara ilişkin elde edilen dövizin %40'ının TL'ye çevrilme zorunluluğu, dövizli veya dövize endeksli menkul mallara ilişkin ödemelerin TL cinsinden yapılma zorunluluğu gibi uygulamalar getirilmiş olup konuyu açıklayan sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

21 Nisan 2022

7394 Sayılı Kanun İle vergi mevzuatında yapılan önemli düzenlemelere ilişkin sirkülerimize buradan ulaşabilirsiniz.

21 Nisan 2022

1 NİSAN 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren KDV oranı değişikliklerine ilişkin sirkülerimize bu linkten ulaşabilirsiniz.

29 Mart 2022

17 Mart 2022 Tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İle Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) Tanımı Değiştirildi. Yapılan değişiklikle 250'den az çalışanı olan, aktif veya net satış büyüklüğü 250 milyon TL'yi geçmeyen işletmeler KOBİ kapsamında sayılmıştır.

18 Mart 2022

%8 KDV Oranına Tabi Gıda Mallarında KDV Oranı %1'e İndirildi.

14 Şubat 2022

Sirküler: Haberler ve Gelişmeler
Stock Market Quotes
Sirküler: Hoş Geldiniz
bottom of page